Wat is verrijkend onderwijs op De Triangel?

 

Onze school vindt het belangrijk om modern en eigentijds onderwijs vorm te geven. Dit betekent, dat we niet alleen de vakken taal, lezen en rekenen belangrijk vinden, maar ook veel aandacht hebben voor vaardigheden als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden. Onze school biedt daarom verrijkend onderwijs voor alle kinderen, waarbij sterk ingezet wordt op het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Levelwerk en Plusklas

Voor kinderen die onvoldoende uitdaging vinden in de methodes gebruiken wij de leerlijn Levelwerk. Het dagelijkse werk wordt gecompact, waardoor er tijd is voor dit veelzijdige verrijkingsmateriaal. Ze krijgen wekelijks ondersteuning en feedback van de coach Levelwerk en leren daarbij om hun eigen werk te plannen. Levelwerk is voor kinderen in de groepen 3 t/m 8.

Voor kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong hebben we Levelspel. Spelenderwijs leren ze, onder begeleiding, uitdagingen aan te gaan en door te zetten. 

Om toe te komen aan de speciale kindkenmerken en (onderwijs)behoeften van meer- en hoogbegaafde kinderen hebben wij voor deze leerlingen in groep 5 t/m 8 de Plusklas ingericht. Dit is om de week een hele ochtend. Het is fijn om daarin op te trekken met gelijkgestemden. 

We werken aan projecten waarbij bouwstenen ontwikkeld worden ten aanzien van leren onderzoeken, leren wie je bent en leren ondernemen. Daarnaast doen we aan mindsettraining en filosoferen. We experimenteren, onderzoeken, denken en creëren en … we groeien! 

Engels

Van groep 1 tot en met 8!

Op onze school wordt Engels gegeven met behulp van de methode ‘Take it Easy’. Dit is een lesmethode met een doorgaande leerlijn vanaf groep 1. Het onderwijs in de Engelse taal is er op gericht de kinderen in staat te stellen het Engels te gebruiken als communicatiemiddel, zowel mondeling als schriftelijk in eenvoudige dagelijkse situaties.

In groep 1 en 2 wordt met dezelfde thema’s gewerkt als in de groepen 3 en 4. De invulling van de prentenboeken, de liedjes en een groot deel van de themawoorden en de lesactiviteiten veranderen. De thema’s sluiten steeds goed aan bij de thema’s die in de klas aan bod  komen, zoals de seizoenen en vakanties.

De thema’s uit de groepen 5 en 6 komen in groep 7 en 8 ook weer aan bod. Door deze concentrische opbouw van de methode beklijft de lesstof beter en breiden de leerlingen hun woordenschat snel uit.

De lessen hebben een vaste structuur. De leerlingen maken eerst kennis met het thema via een filmpje of een lied. Daarna volgen luister- en spreekopdrachten in de vorm van een dialoog, een cartoon, een spel of een activiteit.

Schoolbibliotheek

Samenwerking met de bibliotheek

Onze school doet mee aan het project ‘De bibliotheek in de school’! Dit is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Het doel is om kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

‘De bibliotheek op school’ biedt:

  • veel aandacht voor lezen
  • aandacht voor mediawijsheid
  • een netwerk
  • expertise
  • een lees- en mediaplan
  • de leesmonitor
  • een digitaal portaal

Vanaf september 2021 beschikt De Triangel over een compleet uitgeruste bibliotheek en werken we structureel samen met de leesconsulenten van de bibliotheek.

Science- & Technieklab

CBS De Triangel is een school met verrijkend onderwijs voor alle kinderen, waarbij sterk ingezet wordt op het ontdekken en ontwikkelen van talenten bij de kinderen.

Bij een verrijkingsprofiel gaat het om meer dan kennis alleen. Leerlingen leren onderzoeken, bronnen raadplegen, verslagen maken en overleg voeren met elkaar. Leerlingen ontdekken zo hun talenten en ervaren, dat leren ook leuk kan zijn. Op deze wijze levert het onderwijs een bijdrage aan de identiteitsvorming van leerlingen. Zo ontwikkelen de leerlingen zich pro-actief, durven nieuwe wegen in te slaan en eigen grenzen verleggen.

Om talentontwikkeling bij kinderen nog verder te stimuleren wil de school in het schooljaar 2021-2022 de inrichting van een science – & technieklab realiseren. Door op school gericht aandacht te besteden aan wetenschap en techniek kunnen leerlingen beter worden voorbereid op de samenleving van de toekomst.

Vast staat dat bijvoorbeeld programmeren op school allerlei kansen en mogelijkheden biedt. Programmeren leert kinderen o.a. om logisch en gestructureerd te denken en het helpt hen begrijpen hoe technologie werkt. Het draagt bij aan de ontwikkeling van 21st Century Skills, waarbij eigenaarschap een belangrijke voorwaarde is om tot leren te komen.