Sociaal emotionele ontwikkeling

Op onze school staan we voor een leeromgeving waarin het kind zich prettig, veilig en gewaardeerd voelt. We begeleiden kinderen dusdanig dat ze zich kunnen ontplooien naar hun individuele mogelijkheden. Daarbij gaan we uit van het positieve, de mogelijkheden en de kansen die ieder kind heeft, maar houden we ook rekening met hun beperkingen en onmogelijkheden.

De sfeer waarin een kind opgroeit is van groot belang voor de ontwikkeling van de leerling. Onze leerkrachten hebben onder meer een vormende taak: de leerlingen op te voeden tot goede burgers. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen (dichtbij en ver weg) kunnen omgaan. In onze lessen besteden we dan ook gericht aandacht aan de sociale en maatschappelijke competenties van de leerlingen. Onze leerkrachten creëren daartoe een vriendelijk, veilig en gestructureerd klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen.

Kernwoorden zijn: relatie, competentie en autonomie. Wij hechten veel waarde aan een positieve en motiverende leerkracht, een begeleider die ervoor zorgt dat de leerlingen het werk zelfstandig (samen met anderen) kunnen doen.

In onze omgang met elkaar moet onderling respect en waardering te merken zijn. Het kan best voorkomen dat we een meningsverschil hebben, maar toch willen we proberen ons in te leven in de drijfveren van anderen. Dat willen we ook naar de kinderen laten doorklinken. We verwachten ook van de kinderen dat ze zich die respectvolle houding eigen zullen maken. Als school willen we daarop toezien. We bespreken met de kinderen de regels die we hanteren. We willen dan ook dat we ons aan die regels houden. Een belangrijke grondregel is dat we iedereen gelijkwaardig achten.

Iedereen mag er zijn! Wij zullen dus optreden tegen pesterij. Het Gedragsprotocol is hier een duidelijke stellingname van de school tegen. U vindt het gedragsprotocol hier.

Als ouder wilt u natuurlijk ook graag weten wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De Triangel gebruikt hier de methodes Kwink en Rots & Water voor.

De ouders en de leerkrachten worden één keer per twee jaar bevraagd op veiligheidsaspecten. De veiligheid van de leerlingen wordt jaarlijks gemonitord met een gevalideerd instrument (WMK). De gegevens worden aangeleverd bij de Inspectie van het Onderwijs.

Kwink

Onze school maakt gebruik van de methode Kwink. Deze methode biedt volledig online lesmateriaal en is bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.

Uw kind is gebaat bij een optimale samenwerking tussen school en thuis. Kinderen ervaren namelijk een gevoel van veiligheid als hun belangrijkste opvoeders zoveel mogelijk dezelfde normen en waarden delen, als ouders en leerkrachten beiden het belang van kinderen op het oog hebben. Daarom stimuleert Kwink en dus ook onze school deze samenwerking o.a. met de ‘Koelkastposter’, een aantrekkelijke poster (4 x per jaar) met speelse opdrachten, leuke gespreksvragen en aantrekkelijke tekeningen. Deze posters ontvangt u van de school.

Rots en Water

In groep 7 krijgen de kinderen de training ‘Rots en Water’. Het doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het Rots & Water programma kan worden beschouwd als een programma waarbinnen de training van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. We vinden het als school belangrijk, dat juist in deze leeftijdsfase daar extra aandacht aan wordt besteed.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken