U bevindt zich hier: Ouders » Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Het is belangrijk dat ouders en school samen praten én beslissen over zaken op het gebied van organisatie, onderwijs en opvoeding, vanuit een christelijke overtuiging. Daarvoor is er de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de stem van het personeel, de ouders en de leerlingen van CBS De Triangel.

De medezeggenschapsraad heeft onder meer medezeggenschap over: geldbesteding, gebouwgebruik, nieuwbouw, vakanties en vrije dagen, hulp van ouders, onderwijsverbetering, bestuurlijke schaalvergroting, imago, verandering van klassenindeling, nieuwe onderwijsmethodes, invoering van ICT-middelen, veiligheid en samenwerking met andere onderwijsinstellingen. Ook over fusieplannen en het ontslagbeleid moet het bestuur advies vragen aan de medezeggenschapsraad.

Wettelijke bevoegdheden

De medezeggenschapsraad heeft drie wettelijke bevoegdheden. Zij kan gebruikmaken van:

 • het adviesrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur het standpunt van de raad niet hoeft over te nemen. Wél moet het schoolbestuur serieus reageren op een advies.
 • het instemmingsrecht. Dit houdt in dat het schoolbestuur geen besluit kan nemen zonder instemming van de medezeggenschapsraad.
 • het initiatiefrecht. Dit houdt in dat de medezeggenschapsraad zelf onderwerpen mag aandragen als zij vindt dat het schoolbestuur daarop te weinig beleid maakt.

Missie medezeggenschapsraad

Het is onze missie een constructieve bijdrage te leveren aan optimaal onderwijs en de onderwijsorganisatie, door op te komen voor de belangen van kinderen, ouders en personeel.

Visie medezeggenschapsraad

Wij willen graag:

 • werken vanuit de christelijke grondslag en doelstelling van de school;
 • open en transparant zijn naar ouders, leerkrachten en directie;
 • constructief samenwerken met deze geledingen;
 • laagdrempelig zijn;
 • beleidsstukken toetsen aan eerder vastgesteld beleid en aan wet- en regelgeving;
 • ingezet beleid van de school evalueren;
 • goed worden geïnformeerd door de directie en bovenschools management, voorafgaand aan nieuw beleid;
 • geen individuele klachten behandelen, maar deze wel bekijken en toetsen aan het bestaande beleid.

De MR vertegenwoordigt u, ouders en als er zaken spelen geeft u deze dan door aan één van de MR-leden. Dat kan per e-mail (mrtriangel@stichtingvco.nl) en u kunt ons ook op school aanspreken.

Vergaderingen

De medezeggenschapsraad vergadert gemiddeld zeven keer per schooljaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht. De school kan alleen beleid uitvoeren met ons advies of onze instemming. We bespreken onze bevindingen altijd met de directie om uiteindelijk te komen tot een zo goed mogelijk beleid.

Breng gerust uw punten in

De medezeggenschapsraad vindt de inbreng van ouders heel belangrijk. Ouders worden dan ook van harte uitgenodigd vergaderpunten in te dienen die het schoolbeleid aangaan.

Vergaderdata 2019-2020

 • 4 november 2019
 • 20 januari 2020
 • 2 maart 2020
 • 6 april 2020
 • 8 juni 2020

Notulen van de MR-vergaderingen.

Klik op de data voor de notulen

24 september 2018

14 november 2018

28 januari 2019

4 maart 2019

4 april 2019

23 september 2019

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Elke school van Stichting voor Christelijk Onderwijs (VCO) Harderwijk wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad. Dat kan een leerkracht zijn, maar ook een ouder. De GMR overlegt ongeveer acht keer per jaar over allerlei zaken die alle scholen aangaan, zowel lokale als landelijke ontwikkelingen en beleidszaken.

Huidige samenstelling medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van De Triangel telt acht leden: vier ouders en vier teamleden. Zij worden gekozen voor een periode van drie jaar door respectievelijk de ouders/verzorgers en de het personeel. De huidige bezetting van de Medezeggenschapsraad:

Namens het personeel

 • Warner de Boer
 • Mariëlle van Heeringen
 • Paula Hoogezand - van den Hazel
 • Annemiek Schuurman

Namens de ouders:

 • Olga Ijzerman
 • Rudy van de Pol (voorzitter)
 • Leonie Matthijsse
 • Myriam van Tol

E-mailadres medezeggenschapsraad: mrtriangel@stichtingvco.nl

Jaarverslag

Jaarverslag 2015-2016

Jaarverslag 2016-2017

Jaarverslag 2017-2018