Onze school

Onze missie & visie

Lees meer

Verrijkend onderwijs

Lees meer

Neem zelf een kijkje!

Opvang

Lees meer

Hierom kies je voor De Triangel

We zien jou zoals je bent

Verrijkend Onderwijs

Onze school vindt het belangrijk om modern en eigentijds onderwijs vorm te geven. Dit betekent, dat we niet alleen de vakken taal, lezen en rekenen belangrijk vinden, maar ook veel aandacht hebben voor vaardigheden als samenwerken, communiceren, creativiteit, probleemoplossend denken, ICT geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden. Onze school biedt daarom verrijkend onderwijs voor alle kinderen, waarbij sterk ingezet wordt op het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.

Spelend en onderzoekend leren

In de kleutergroepen leren kinderen spelenderwijs aan de hand van leerlijnen in diverse themahoeken. Zo wordt er een goede basis gelegd voor het verrijkend leren in de groepen 3 t/m 8. Engels maakt vanaf groep 1 standaard deel uit van het lesaanbod. Ons lesaanbod maakt kinderen nieuwsgierig en de leerkracht coacht de kinderen bij hun leervragen.

Uitdagende leeromgeving

Passend bij de identiteit werken wij samen met leerlingen en ouders aan een veilige, uitdagende en rijke leeromgeving waarbij kinderen aandacht en respect voor elkaar hebben. Zo zijn er ruimtes ingericht in de school waar kinderen kunnen samenwerken, maar ook plekken waarbij kinderen alleen kunnen werken aan een opdracht. Door de inrichting van een science-& technieklab (in ontwikkeling) wil onze school het onderzoekend en ontwerpend leren van kinderen stimuleren. Dit heeft een positieve invloed op de leermotivatie van de kinderen. Zo worden kinderen in staat gesteld hun talenten te ontdekken en zo ook (mede) richting kunnen geven aan hun toekomst.

Integraal kindcentrum

CBS De Triangel is een integraal kindcentrum. Zo werken we nauw samen met Doomijn voor kinderopvang en BSO in onze school. Deze samenwerking is er ook met andere partners op het gebied van sport, welzijn en zorg. Deze organisaties maken ook gebruik van ruimte in de school.

Dit zeggen jullie over ons

Van ouders en leerlingen

Noa - Leerling 10 jaar

Erik, vader van Bente

We zien jou zoals je bent!

Welkom bij CBS De Triangel in Harderwijk. Een fijne basisschool in de wijk Drielanden.

Wij vinden het belangrijk dat ieder kind zich breed ontwikkelt. We laten de leerlingen natuurlijk ontwikkelen in taal en rekenen, maar vooral ook in samenwerken, communiceren en creativiteit. Dit doen we in een rijke leeromgeving, waarin een ieder zijn talent ontwikkelt. Zo zijn ze voorbereid op wat de samenleving straks vraagt.

Wij vinden het belangrijk dat we met elkaar verbonden zijn: leerlingen, ouders en leerkrachten. Samen zijn we van betekenis voor de leerlingen.

Wij maken u graag wegwijs op de school of maken kennis tijdens een gesprek.

Ik wil kennis maken

Neem een kijkje in het dagelijks leven op onze school.

Sport is belangrijk. En daar genieten de kinderen heel veel van.